Đồng Nai dự kiến khai tử 535 dự án

Đồng Nai dự kiến khai tử 535 dự án

Tỉnh Đồng Nai đang rà soát lại quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và dự kiến ...