Năm 2022, ngành thuế hỗ trợ người nộp thuế duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh

Đây là một trong những mục tiêu của phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 vừa được Tổng cục Thuế ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn vừa ký Văn bản số 106/TCT-TCCB phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022. Phong trào thi đua sẽ diễn ra từ ngày 1/1 đến 31/12/2022.

Văn bản nêu rõ, với khẩu hiệu “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022”. Tổng cục Thuế kêu gọi toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống đại dịch Covid-19, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 ở mức cao nhất.

Ngành thuế tập trung các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế.
Ngành thuế tập trung các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo đà cho các năm tiếp theo hoàn thành tốt các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, dự báo tình hình quốc tế, trong nước năm 2022 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn ngành Thuế thực hiện với các mục tiêu thi đua.

Thứ nhất, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Thứ hai, tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Quốc hội.

Thứ ba, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030; Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu tại Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ tư, thực hiện tốt chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế; Kịp thời triển khai áp dụng các văn bản, chính sách pháp luật vào cuộc sống, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế.

Thứ năm, triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước.

Thứ sáu, tiếp tục kiện toàn, tinh gọn bộ máy cơ quan thuế các cấp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng tốt nhất yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục