Kinh doanh bết bát chưa hồi kết, điều gì đã cứu nguy cho Danh Khôi?

Quý IV/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) đã xác lập quý kinh doanh tồi tệ thứ 5 liên tiếp về mặt doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận của doanh nghiệp này trong quý IV vẫn đạt đến 30 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của NRC, quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 1,64 tỷ đồng. Mặc dù tăng 88% so với cùng kỳ năm trước, song đây là quý thứ 5 liên tiếp tình hình bán hàng và cung cấp dịch vụ của NRC ở mức “thảm họa” (quý IV/2022: 876 triệu đồng, quý I/2023: 0 đồng, quý II/2023 1,93 tỷ đồng, quý III/2023: 1,05 tỷ đồng).

Kinh doanh bết bát chưa hồi kết, điều gì đã cứu nguy cho Danh Khôi?
Kinh doanh bết bát chưa hồi kết, điều gì đã cứu nguy cho Danh Khôi?

Với doanh thu teo tóp, lợi nhuận gộp cũng chỉ ở mức 1,62 tỷ đồng. Trong kh đó, chi phí tài chính đạt tới 20 tỷ đồng.

May thay, quý này, NRC ghi nhận chi phí quản lý âm 71 tỷ đồng, do hoàn nhập chi phí dự phòng phải thu khó đòi.

Nhờ đó, NRC có lợi nhuận trước thuế 55,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29,9 tỷ đồng, đảo ngược so với cùng kỳ (lỗ trước và sau thuế lần lượt là: 63,5 tỷ đồng và 60,2 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của NRC đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 97%, thấp nhất trong 7 năm qua. Lợi nhuận gộp 4,4 tỷ đồng, giảm 97%.

Điều đáng nói là dù ghi âm chi phí quản lý (-10 tỷ đồng) nhờ hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi) và giảm được 14% chi phí tài chính, song NRC vẫn lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 39 tỷ đồng, đánh dấu năm lỗ thuần thứ 2 liên tiếp.

Phải nhờ tới khoản lợi nhuận khác lên đến 79 tỷ đồng, chủ yếu là thu nhập từ khoản bồi thường hợp đồng (83 tỷ đồng), công ty mới có lợi nhuận trước thuế 39,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,2 tỷ đồng (cải thiện mạnh so với cùng kỳ lỗ trước và sau thuế là: 67,9 tỷ đồng và 72,8 tỷ đồng).

Dẫu vậy, mức lợi nhuận sau thuế năm 2023 của NRC vẫn là thấp nhất trong 7 năm qua (không tính năm 2022 lỗ).

Năm 2023, NRC đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt là 200 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 2,3% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của NRC đạt 2.083 tỷ đồng giảm 8,5% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 83% tài sản, đạt 1.725 tỷ đồng, giảm 6,7%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 67 lần lên 26 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn năm qua tăng thêm 2 tỷ đồng, đạt s102 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall). Trong khi đó, hàng tồn kho chỉ 11 tỷ đồng, giảm 81%.

Tiền và tương đương tiền của NRC ở mức rất thấp, chỉ 897 triệu đồng.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 789 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 399 tỷ đồng, giảm 31%. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 15% lên 108 tỷ đồng. Còn khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn chỉ 2,4 tỷ đồng, giảm 95%.

Vốn chủ sở hữu của NRC đạt 1.294 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,6 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2023 dương 146 tỷ đồng, do giảm các khoản phải thu và hàng tồn kho. Dòng tiền đầu tư dương 39 tỷ đồng do thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác. Trong năm, NRC không phát sinh hoạt động vay mượn, trong khi chi trả nợ gốc vay đạt 186 tỷ đồng.

Vĩnh Chi

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục