Kéo dài thời gian sử dụng đất cho các dự án bị ảnh hưởng bởi Covid-19

UBND Thành phố Hà Nội thống nhất thời gian ảnh hưởng dịch Covid-19 là 21 tháng, không tính vào thời gian các dự án được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định.

UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 2198 về việc áp dụng pháp luật khi xử lý đối với các trường hợp đã được UBND thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng nhưng hết thời gian gia hạn chưa đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh Covid–19.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43 về quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 01 của Chính sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND Tp.Hà Nội đã có các quyết định gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đối với các dự án của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bản giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

Thời gian gia hạn là 24 tháng kể từ ngày UBND thành phố ký quyết định gia hạn theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay một số dự án đã hết thời gian gia hạn hoặc gần hết thời gian gia hạn sử dụng đổi 24 tháng nhưng chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh Covid-19.

Để xử lý giải quyết việc gia hạn đối với trường hợp bất khả kháng theo quy định, UBND thành phố đã báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thủ tướng Chính phủ.

 Thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 là 21 tháng, không tính vào thời gian được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định.

 Thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 là 21 tháng, không tính vào thời gian được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định.

Căn cứ các quy định của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố thống nhất xác định dịch bệnh Covid-19 thuộc trường hợp bất khả kháng, thời gian ảnh hưởng tính từ ngày 23/01/2020 đến ngày 11/10/2021 là 21 tháng, không tính vào thời gian các dự án được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định.

Thời điểm tính áp dụng kéo dài thời gian gia hạn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (trường hợp bất khả kháng) kể từ ngày UBND Tp.Hà Nội ký quyết định áp dụng đối với từng dự án.

Trên cơ sở thống nhất xác định thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 của từng dự án, UBND Tp.Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo, kiến nghị UBND thành phố xem xét, ký ban hành quyết định áp dụng kéo dài thời gian gia hạn do nguyên nhân bất khả kháng cho từng dự án.

Đồng thời, giao Cục Thuế thành phố xem xét thu các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian được kéo dài thời gian gia hạn (nếu có) đối với từng dự án, trường hợp có vướng mắc, khó khăn chủ động xin xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trong thời gian UBND Thành phố Hà Nội xem xét, quyết định kéo dài thời gian gia hạn do nguyên nhân bất khả kháng theo quy định.

Cùng với đó căn cứ tình hình thực tế triển khai của từng dự án, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, tạo điều kiện để chủ đầu tư tự khắc phục, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án hết thời gian được kéo dài thời gian gia hạn theo quyết định áp dụng trường hợp bất khả kháng mà chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng thì UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND thành phố lập hồ sơ, trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.

     

Trần Thị Tú Anh

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục