Đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp năm 2023

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, thuê mặt nước; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính cho biết, thực tế hiện nay, các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp... gặp nhiều khó khăn. Đồng thời cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột Nga - Ukraina, tín dụng bị thắt chặt, chi phí tiếp cận tài chính tăng. Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất kinh, doanh.

Để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong những năm qua.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (người thuê đất, thuê mặt nước).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Dự thảo nêu rõ, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải thu của năm 2023 theo quy định của luật. Trường hợp người cho thuê đất, cho thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, cho thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của luật về thuê đất, cho thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải cúi (nếu có) sau khi được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của luật.

Năm 2021, 2022 Chính phủ cũng thực hiện giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Năm 2022 dự kiến ​​giảm 3,5 tỷ đồng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 vào năm 2022.

An Nhiên

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục