Cổ phiếu POM và HNG có khả năng bị hủy niêm yết

Cổ phiếu POM của Công ty Cổ Phần Thép Pomina và cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai có khả năng bị hủy niêm yết do chậm công bố thông tin, kinh doanh thua lỗ.

Sở Giao dịch Chứng khoán (Sở GDCK) Tp.HCM vừa có thông báo gửi Công ty Cổ phần Thép Pomina và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai về việc cổ phiếu của 2 công ty này có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cổ phiếu POM và HNG có khả năng bị hủy niêm yết - Ảnh 1

Theo văn bản của HOSE, hiện cổ phiếu POM của Công ty Cổ phần Thép Pomina hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 166/QĐ-SGDHCM ngày 10/04/2023 của Sở GDCK Tp.HCM, lý do: Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của HĐTV Sở GDCK Việt Nam.

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Sở GDCK Tp.HCM lưu ý về việc cổ phiếu POM có khả năng bị hủy niêm yết nếu Công ty tiếp tục vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp.

Cổ phiếu POM và HNG có khả năng bị hủy niêm yết - Ảnh 2

Đối với cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 158/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2023 của Sở GDCK Tp.HCM.

Lý do, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 và năm 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 1.119 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 âm 3.576 tỷ đồng.

Ngày 30/01/2024, SGDCK Tp.HCM nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 của Công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của cổ đông công ty mẹ âm 1.050 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 âm 8.053 tỷ đồng.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kể vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét":

Sở GDCK Tp.HCM lưu ý về việc cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty có kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ.

Dinh Viet

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục