Vietnam Airlines lại xin khất nộp báo cáo tài chính

Vietnam Airlines đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021, và gần đây nhất là năm 2022.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) xin tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Theo quy định, doanh nghiệp niêm yết phải nộp báo cáo tài chính kiểm toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức nộp chậm nhất vào ngày 31/3.

Vietnam Airlines lại xin khất nộp báo cáo tài chính.
Vietnam Airlines lại xin khất nộp báo cáo tài chính.

Vietnam Airlines lý giải mình là công ty có quy mô lớn hoạt động trên toàn cầu với 27 đơn vị trực thuộc (9 đơn vị trong nước và 18 chi nhánh nước ngoài) cùng 15 công ty con có quy mô vừa và lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực và cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Doanh nghiệp đang sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các hậu quả của đại dịch Covid-19, từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trong điều kiện như vậy, công ty cần thêm thời gian cho việc đối chiếu báo cáo, xác nhận báo cáo, tổng hợp số liệu tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.

Đối với công ty mẹ, trong năm 2022, Vietnam Airlines đã thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập 5 đơn vị trực thuộc, tiến hành đóng mã số thuế tại các chi nhánh được sáp nhập nên công tác đối chiếu số liệu báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị bị kéo dài.

Trước đó, ngày 30/3/2020, tức một ngày trước hạn chót, Vietnam Airlines đã đề nghị UBCK và HOSE “tạo điều kiện cho Tổng công ty được chậm nộp báo cáo tài chính 2019” vì dịch Covid-19 lúc đó mới bùng phát và đang diễn biến phức tạp.

Cùng ngày 30/3/2020, Vietnam Airlines đề nghị được gia hạn nộp các báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính soát xét bán niên trong năm 2020.

Sang năm sau, Vietnam Airlines tiếp tục đề nghị được chậm nộp các báo cáo tài chính quý 3, quý 4, soát xét bán niên và kiểm toán cả năm 2021 vì lý do bất khả kháng là Covid-19.

Như vậy, 2022 là năm thứ 4 liên tiếp Vietnam Airlines mong muốn được gia hạn nộp báo cáo tài chính.

Trước đó, HoSE đã cảnh báo Vietnam Airlines về khả năng hủy niêm yết với cổ phiếu doanh nghiệp này. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines âm 10.453 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 âm 34.200 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu âm 10.199 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nghị định 155/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 nêu rõ: "Cổ phiếu công ty đại chúng bị hủy niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét".

Do vậy, HoSE nhắc nhở Vietnam Airlines về khả năng cổ phiếu HVN bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.         

Ngọc Diễm

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục