Sau kiểm toán, Đầu tư Sao Thái Dương giảm thêm hơn 267 tỷ đồng lợi nhuận

Với việc lợi nhuận bị điều chỉnh giảm thêm 267,2 tỷ đồng sau kiểm toán khiến Đầu tư Sao Thái Dương thực lỗ 304,5 tỷ đồng trong năm 2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (mã SJF) vừa công bố báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023.

Báo cáo tài chính này có khá nhiều điều chỉnh so với báo cáo tài chính quý 4/2023 công ty tự lập trước đó. Trong đó, đáng chú ý nhất là lợi nhuận bị điều chỉnh giảm thêm 267,2 tỷ đồng, khiến Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương thực lỗ 304,5 tỷ đồng trong năm 2023.

Doanh thu thuần của SJF đạt 91,6 tỷ đồng, giảm 7,7% so với năm trước và không có sự điều chỉnh so với báo cáo tự lập. Doanh thu tài chính năm 2023 của SJF đạt 17,3 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với năm trước và cũng không có sự điều chỉnh sau kiểm toán.

Đầu tư Sao Thái Dương giảm thêm hơn 267 tỷ đồng lợi nhuận sau báo cáo kiểm toán.
Đầu tư Sao Thái Dương giảm thêm hơn 267 tỷ đồng lợi nhuận sau báo cáo kiểm toán.

Tác động lớn nhất đến kết quả kinh doanh của SJF sau kiểm toán là chi phí tài chính bị điều chỉnh tăng từ 22,8 tỷ đồng (tại báo cáo tự lập), lên 289,5 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng thêm hơn 450 triệu đồng, lên hơn 33 tỷ đồng.

Theo giải trình, chi phí tài chính tăng đột biến do công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư số tiền 285,5 tỷ đồng, chi phí lãi vay là 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên hơn 33 tỷ đồng do công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Các yếu tố này đã khiến SJF lỗ sau thuế hơn 304 tỷ đồng trong năm 2023.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Đầu tư Sao Thái Dương đạt 585 tỷ đồng, giảm 31,7% so với đầu năm và giảm 31% so với báo cáo tự lập. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19,4%, lên gần 320 tỷ đồng. Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn ghi nhận 180,2 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác ghi nhận 124 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn 60,2 tỷ đồng, gấp 2 lần so với số đầu năm.

Đáng chú ý, tại báo cáo kiểm toán này đã điều chỉnh khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tăng vọt từ 48,4 tỷ đồng ở báo cáo tự lập lên 313,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của SJF, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã nêu ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản trích lập dự phòng của doanh nghiệp này. Đơn vị kiểm toán cho biết, tại Báo cáo tài chính riêng của SJF, khoản mục "Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết" trên Bảng cân đối kế toán đang ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tona số tiền là 147 tỷ đồng. SJF cho rằng khoản đầu tư này khó có khả năng thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do đó, doanh nghiệp này đã trích lập dự phòng 100% giá trị khoản đầu tư với số tiền 147 tỷ đồng (tại thời điểm 31/12/2022 Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư này).

Minh Anh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục