Quý III/2022, Hodeco ghi nhận dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm kỷ lục

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, Mã: HDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, theo đó doanh thu thuần đạt 344 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp trong quý đạt 38,5%, giảm 2 điểm % so với quý trước.

Được biết trong đó, doanh thu đến kinh doanh bất động sản đóng góp 80,5%, đạt hơn 277 tỷ đồng, ghi nhận từ các dự án The Light City, Ecotown Phú Mỹ và Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 1.124,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 249,17 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

 Kết quả kinh doanh quý III/2022 của Hodeco. (Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của Hodeco).

 Kết quả kinh doanh quý III/2022 của Hodeco. (Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của Hodeco).

Như vậy, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong quý III thấp hơn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của 9 tháng đầu năm 2022.

Được biết, trong năm 2022, Hodeco đặt kế hoạch tổng giá trị đầu tư 4.189 tỷ đồng, doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 429,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 245,6%, 35,67% và 38,11% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, Công ty mới hoàn thành được 58% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2022, Hodeco ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 350,31 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 200,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 71,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 372,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của SSI, cổ phiếu của Hodeco đã niêm yết từ năm 2007 tới nay. Kể từ thời điểm niêm yết tới 2021, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính âm quá 350,31 tỷ đồng, năm dòng tiền kinh doanh âm lớn nhất là năm 2021 với giá trị âm lên tới 309,16 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Hodeco tăng 22,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 845,1 tỷ đồng lên 4.622 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 1.785,99 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.199,99 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 992,95 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản và các tài sản khác.

Về danh mục đầu tư chứng khoán, Hodeco đang có tổng danh mục đầu tư 110,43 tỷ đồng, trích lập dự phòng giảm giá đầu tư là 14,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu đầu tư 106,24 tỷ đồng vào cổ phiếu HUB (CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế) và đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá 14,5 tỷ đồng.

 Trả trước cho người bán ngắn hạn. (Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của Hodeco).

 Trả trước cho người bán ngắn hạn. (Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của Hodeco).

Công ty có thuyết minh trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 146 tỷ đồng lên 395,1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó, chủ yếu là khoản trả cho tích luỹ quỹ đất tại huyện Long Điền tăng từ 15 tỷ đồng lên 165,4 tỷ đồng; trả cho bà Hoàng Kim Minh từ 15 tỷ đồng lên 98,78 tỷ đồng (mục đích tích luỹ quỹ đất cho cụm tiểu thủ công nghiệp và đô thị Phước Thắng);  …

Đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 64,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 468,99 tỷ đồng lên 1.199,99 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 54,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 348,59 tỷ đồng lên 992,95 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 27,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 365,9 tỷ đồng lên 1.709,3 tỷ đồng và chiếm 37% tổng nguồn vốn.

PV

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục