Năm 2023 buồn của Đất Xanh: Lãi quý IV thấp nhất lịch sử, lãi cả năm thấp nhất 10 năm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã kết thúc năm 2023 với lợi nhuận sau thuế 154 tỷ đồng, giảm 71% so với năm trước và thấp nhất 10 năm qua (không tính năm lỗ).

Năm 2023 buồn của Đất Xanh: Lãi quý IV thấp nhất lịch sử, lãi cả năm thấp nhất 10 năm
Năm 2023 buồn của Đất Xanh: Lãi quý IV thấp nhất lịch sử, lãi cả năm thấp nhất 10 năm

Báo cáo tài chính hợp nhất của DXG cho thấy, quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất trong 6 quý qua. Động lực tăng trưởng doanh thu quý IV tới từ mảng bán căn hộ và đất nền (tăng 3,3 lần, đạt 1.067 tỷ đồng), dịch vụ quản lý, cho thuê và bất động sản đầu tư (tăng 36%, đạt 79 tỷ đồng). Trong khi đó, mảng dịch vụ môi giới bất độn sản giảm 48%, chỉ đạt 205 tỷ đồng và mảng xây lắp giảm 71%, đạt 47 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận gộp đạt 642 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 45,8%.

Trong quý, DXG có thêm 41 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 20%. Đồng thời , công ty tiết giảm được đáng kể các loại chi phí: chi phí tài chính 131 tỷ đồng, giảm 21%; chi phí bán hàng 213 tỷ đồng, giảm 14%; chi phí quản lý 98 tỷ đồng, giảm 78%.

Kết quý IV/2023, DXG có lợi nhuận trước thuế 121 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với khoản lỗ 400 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận chỉ còn 5 tỷ đồng. Dù là một bước cải thiện so với cùng kỳ (lỗ 395 tỷ đồng), song đây là mức lợi nhuận sau thuế quý thấp nhất lịch sử của DXG.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của DXG đạt 3.706 tỷ đồng, giảm 32% so với năm trước và thấp nhất 3 năm qua. Cơ cấu doah thu năm ghi nhận sự đi ngang của mảng bán căn hộ và đất nền (2.800 tỷ đồng, tăng 0,2%), trong khi mảng dịch vụ môi giới bất động sản suy giảm (601 tỷ đồng, giảm 70%) cùng với mảng xây lắp (95 tỷ đồng, giảm 80%).

Với doanh số đi lùi, lợi nhuận gộp cũng giảm 43%, đạt 1.693 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 45,6%.

Thu nhập của DXG được bổ sung bởi 409 tỷ đồng doanh thu tài chính (giảm 12%) và 16 tỷ đồng lợi nhuận khác.

Song với chi phí tài chính lên tới 593 tỷ đồng, tăng 14%; chi phí bán hàng 583 tỷ đồng (giảm 45%) và chi phí quản lý 372 tỷ đồng (giảm 65%), DXG chỉ có thể kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 457 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước.

Trừ thuế, lợi nhuận còn 154 tỷ đồng, giảm 71% so với năm trước. Đây cũng là lợi nhuận sau thuế năm thấp nhất trong vòng 10 năm qua của DXG (không tính năm lỗ); trong đó lãi thuộc về công ty mẹ là 176 tỷ đồng.

Năm 2023, DXG đặt muc tiêu doanh thu 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 158 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 67% mục tiêu doanh thu và vượt 11% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DXG đạt 28.795 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự gia tăng của hàng tồn kho, tăng 0,7%, đạt 14.139 tỷ đồng, chiếm 49% tài sản.

Trong khi đó, các khoản phải thu giảm 4%, đạt 11.576 tỷ đồng, chiếm 40% tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 364 tỷ đồng, tăng thêm 11 tỷ đồng.

Với cơ cấu trên, có thể thấy chất lượng tài sản của DXG ở mức kém lành mạnh khi tỷ trọng của hàng tồn kho và các khoản phải thu lên tới 89% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 14.604 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý là nợ vay giảm 8% còn 5.289 tỷ đồng. Tuy vậy, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng giảm 26%, còn 1.753 tỷ đồng. Trong khi đó, thuế và các khoản phải nộp nhà nước lại tăng 7% lên 798 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu đạt 14.190 tỷ đồng, tăng 0,7% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,02 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của DXG rất xấu khi âm 1.131 tỷ đồng (năm trước âm 3.904 tỷ đồng) do tăng tồn kho (669 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (598 tỷ đồng), chi trả lãi vay (542 tỷ đồng)…

Dòng tiền đầu tư dương 549 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác và thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Với việc dòng tiền vay/trả giảm 55% và 40%, đạt 3.299 tỷ đồng/3.314 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 643 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 276 tỷ đồng, giảm 70% so với đầu năm.

Ái Châu Tử

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục