Lợi nhuận Supe Lâm Thao sụt giảm trong quý II/2022

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong quý I, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đạt lợi nhuận 72 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận Supe Lâm Thao sụt giảm trong quý II/2022 - Ảnh 1

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong quý I, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đạt lợi nhuận 72 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ Phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (MCK: LAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm 2022 với doanh thu bán hàng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong quý II năm 2022 đạt 772 tỷ đồng, giảm gần 9% so với cùng kỳ. Mặc dù giá vốn hàng bán giảm 8%, tuy nhiên lợi nhuận gộp chỉ đạt 103 tỷ đồng, thấp hơn 9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. 

Mặt khác, chi phí bán hàng trong quý II của công ty cũng ghi nhận giảm 29,5% so với cùng kỳ trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22% đạt 38 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trong quý II/2022 đạt 32 tỷ đồng và báo lãi sau thuế hơn 26 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Lâm Thao ghi nhận doanh thu thuần 1.827 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng, tăng gần 9% so với 6 tháng đầu năm 2021.

So với mức kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông quam LAS hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu, 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đạt trên 2.039 tỷ đồng, giảm khoảng 256 tỷ đồng, tương ứng giảm 12% so với đầu năm, chủ yếu từ hàng tồn kho và các khoản đầu tư tài ngắn hạn. 

Về cơ cấu hàng tồn kho, tính tới 30/6/2022, chỉ tiêu hàng tồn kho hơn 929 tỷ đồng, giảm 47 tỷ đồng so với số đầu năm. Tồn kho chủ yếu 516 tỷ đồng nguyên vật liệu, 210 tỷ đồng thành phẩm và 191 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tính đến cuối tháng 6 năm 2022, Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao có khoản nợ ngân hàng 725 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp chỉ vay nợ ngân hàng ngắn hạn, không có khoản nợ dài hạn.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 1.313 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. 

Nguyễn Phương Anh

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục