Lộc Trời lỗ 327 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm gần 3.800 tỷ

Ngoài việc Lộc Trời lỗ 327 tỷ trong quý 3, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty còn âm 3.764 tỷ đồng trong 9 tháng do các khoản phải thu tăng.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023 của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG), doanh thu thuần đạt 4.461 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Giá vốn đạt 4.309 tỷ đồng, chiếm 97% doanh thu, tăng 92% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 69% xuống 152 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí như bán hàng, quản lý doanh nghiệp giảm. Song chi phí tài chính tăng 141% lên 268 tỷ đồng do áp lực lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) âm 327 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 64 tỷ đồng. Đây là quý mà Lộc Trời lỗ kỷ lục kể từ khi niêm yết.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Lộc Trời ghi nhận 10.249 tỷ đồng doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng, lãi ròng đạt 19 tỷ đồng, giảm lần lượt 92%, 91% so với 9 tháng đầu năm 2022.

Trong cơ cấu doanh thu, lương thực – lúa, gạo mang về 7.899 tỷ đồng, chiếm 77%. Tiếp theo là mảng thuốc bảo vệ thực vật (1.754 tỷ đồng) và hạt giống (543 tỷ đồng).

Lộc Trời lỗ 327 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm gần 3.800 tỷ - Ảnh 1

Năm nay, Lộc Trời đặt kế hoạch 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau ba quý, công ty mới thực hiện được 4% mục tiêu đề ra.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Lộc Trời đạt 12.181 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm do gia tăng các khoản phải thu ngắn hạn.

Cụ thể, phải thu ngắn hạn của khách hàng khoảng 5.098 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với ngày 1/1. Trong đó, phải thu từ CTCP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đại Tài và CTCP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hiếu Nhân với số tiền lần lượt là 478 tỷ đồng, 552 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu tài sản của Lộc Trời là hàng tồn kho với 2.825 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.039 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, công ty nhận về gần 91 tỷ đồng tiền lãi.

Cuối quý III, tổng nợ vay của Lộc Trời khoảng 7.561 tỷ đồng, gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu (3.070 tỷ đồng), chủ yếu là nợ vay ngắn hạn từ các ngân hàng.

9 tháng đầu năm, công ty đi vay hơn 12.303 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 8.643 tỷ đồng. Số tiền lãi mà Lộc Trời phải trả trong ba quý là hơn 438 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 3.764 tỷ đồng trong 9 tháng, cùng kỳ năm ngoái âm 1.094 tỷ đồng do tăng các khoản phải thu. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 287 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 3.603 tỷ đồng do tăng vay nợ. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng dương 125 tỷ đồng.

Như Hằng

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục