DST: Ông Đặng Quốc Toản - Chủ tịch HĐQT bán đi 23.100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Đặng Quốc Toản
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.000 CP (tỷ lệ 18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 35.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 23.100 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 156.900 CP (tỷ lệ 15,69%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không nêu lí do
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/01/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/01/2014.

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục