Đề xuất sửa quy định thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở tổng hợp, báo cáo của 53/63 địa phương (10 địa phương chưa có báo cáo), Bộ Tài chính nhận thấy cần phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Việc sửa đổi nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các Nghị định nêu trên cho phù hợp với tình hình thực tế mới, đảm bảo huy động hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước; góp phần thúc đẩy việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Dự thảo Nghị định gồm 06 Điều trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước gồm: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017.

Bộ Tài chính cho biết, theo phản ánh của các địa phương, chính sách hiện hành đã có quy định về việc trừ số tiền đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp vào tiền sử dụng đất phải nộp khi nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, còn có lúng túng trong thực hiện quy định này đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng đất có hình thức sử dụng đất hỗn hợp (giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê).

Một số địa phương đề nghị chỉ nên quy định “xác định khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất phải nộp”, không nên kèm theo nguyên tắc “mức trừ không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật”. Bởi lẽ nếu theo quy định này thì phải lập 1 phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (giả định) để so sánh làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Theo các địa phương, nên quy định theo hướng số tiền được xác định theo giá của loại đất đã nhận chuyển nhượng làm cơ sở khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án khi chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng mức trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư ứng trước khi Nhà nước thu hồi đất giúp đơn giản thủ tục và cách làm trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cho biết, trong thực tế, để thực hiện dự án thì nhà đầu tư phải nhận chuyển nhượng nhiều loại đất khác nhau (đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất thương mại, dịch vụ, đất nông nghiệp) sau đó làm thủ tục để được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt; tuy nhiên, tại Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chưa quy định cụ thể việc trừ số tiền nhận chuyển nhượng hợp pháp trong trường hợp này.

Từ thực tế trên, tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định theo hướng: Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo các căn cứ tính thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 108 Luật Đất đai, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất hợp pháp được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp; được xác định đối với toàn bộ diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất của dự án (không phân biệt hình thức sử dụng đất); trường hợp dự án có hình thức sử dụng đất hỗn hợp (giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) thì số tiền được trừ được phân bổ cho phần diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất và phần diện tích đất phải nộp tiền thuê đất (tương tự như quy định đối với trường hợp khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP).

Dự thảo Nghị định cũng bỏ quy định nguyên tắc số tiền đã trả để được nhận chuyển nhượng được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật; quy định số tiền được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

Huyền Châu

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục