Bảo hiểm Sun Life gánh khoản lỗ luỹ kế khổng lồ 5.500 tỷ đồng

Thêm 1 năm chìm trong thua lỗ, khoản lỗ luỹ kế tính tới cuối năm 2023 của Sun Life đã tăng gần mốc 5.500 tỷ đồng.

Doanh thu giảm mạnh trong khủng hoảng niềm tin, Bảo hiểm Sun Life lỗ hơn 921 tỷ đồng năm 2023
Doanh thu giảm mạnh trong khủng hoảng niềm tin, Bảo hiểm Sun Life lỗ hơn 921 tỷ đồng năm 2023

Lỗ hơn 921 tỷ đồng năm 2023

Theo báo cáo tài chính của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam, phí bảo hiểm năm 2023 ghi nhận gần 4.188 tỷ đồng, giảm 18% so với mức thực hiện năm 2022. Trong đó, bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm chiếm chủ đạo, đạt hơn 3.197 tỷ đồng (chiếm 76%), bảo hiểm hưu trí đạt 304 tỷ đồng, bảo hiểm liên kết đơn vị đạt 71,7 tỷ đồng, bảo hiểm hỗn hợp đạt 45,6 tỷ đồng, bảo hiểm tử kỳ đạt 1,6 tỷ đồng.

Trừ đi phí nhượng tái bảo hiểm, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm,… doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2023 ghi nhận gần 4.128 tỷ đồng, giảm 20,2% so với mức thực hiện năm 2022.

Sun Life đã chi tổng cộng hơn 1.195 tỷ đồng cho bồi thường và trả tiền bảo hiểm trong năm 2023, giảm 23% so với năm 2022. Cộng thêm các chi phí khác, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Sun Life trong năm 2023 là hơn 1.975 tỷ đồng, giảm 28%.  

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 2.152 tỷ đồng, giảm 10,8% so với mức thực hiện năm 2022.

Trái lại với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động tài chính của Sun Life đem về hơn 615 tỷ đồng cả năm 2023, tăng trưởng ở mức 20,8%. Trong đó, thu nhập từ lãi đầu tư trái phiếu chiếm hơn nửa, đạt hơn 354 tỷ đồng (tăng 24,6%), thu nhập từ lãi tiền gửi đạt hơn 192 tỷ đồng (tăng 1,5%). Sun Life cũng phát sinh hơn 40 tỷ đồng thu nhập từ bán trái phiếu vào doanh thu tài chính trong năm 2023, trong khi năm 2022 không ghi nhận khoản mục này.

Chi phí tài chính của Sun Life tăng gấp đôi trong năm 2023, đạt 42,5 tỷ đồng do phát sinh 1 khoản chi phí lãi vay, đồng thời gian tăng lỗ chênh lệch tỷ giá so với năm 2022. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng 27,6% trong năm 2023, đạt hơn 864 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm 22,8%, đạt 2.666 tỷ đồng.

Sun Life báo lỗ sau thuế năm 2023 hơn 921 tỷ đồng. Trước đó trong năm 2022, công ty lỗ hơn 1.469 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính năm 2023, Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam nhấn mạnh về việc Sun Life điều chỉnh lại số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm tài chính 2020, 2021 và 2022 theo kiến nghị của Đoàn thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 811/KL-BTC ngày 29/6/2023.

Theo đó, các khoản lỗ tính thuế của các năm tài chính 2020, 2021 và 2022 được điều chỉnh giảm tương ứng với các khoản điều chỉnh giảm chi phí được khấu trừ và tăng doanh thu chịu thuế. Các khoản điều chỉnh này không bao gồm các khoản chi phí hỗ trợ ban đầu và phí hợp tác trả cho các ngân hàng với tổng số tiền năm 2021 là hơn 343 tỷ đồng theo kiến nghị trong kết luận thanh tra do còn một số vướng mắc.

Sun Life cho biết vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan về vấn đề này. Nếu các khoản chi phí này không được khấu trừ, thì lỗ tính thuế của Sun Life sẽ giảm tương ứng, nhưng không làm phát sinh nợ phải trả về thuế.

Gia tăng lỗ luỹ kế lên gần 5.500 tỷ đồng

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Sun Life đạt hơn 20.834 tỷ đồng, tăng 9,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, quỹ tiền mặt của công ty tăng từ 422 tỷ đồng lên hơn 2.195 tỷ đồng, tương đương tăng gấp 5,2 lần.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của Sun Life, việc quỹ tiền mặt gia tăng mạnh trong năm 2023 do công ty đã nhận hơn 62 triệu USD (tương đương hơn 1.495 tỷ đồng) từ công ty mẹ là Sun Life Assurance Company cho mục đích góp vốn. Tại ngày 41/12/2023, công ty chưa được chấp thuận về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động cho khoản tiền này.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chi nhận giảm 655 tỷ đồng so với đầu năm, đạt hơn 2.306 tỷ đồng, trong khi khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 921 tỷ đồng, đạt hơn 5.683 tỷ đồng. Theo đó, Sun Life hiện đang đầu tư tài chính chủ yếu vào tiền gửi, trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Ở bảng nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Sun Life tính đến cuối năm 2023 đạt hơn 9.849 tỷ đồng, tăng 38% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, công ty phát sinh khoản nợ ngắn hạn hơn 487 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi năm 2022 không ghi nhận.

Tại thuyết minh báo cáo tài chính, Sun Life cho biết đây là khoản vay ngắn hạn từ công ty mẹ Sun Life Assurance Company of Canada theo thỏa thuận cấp hạn mức tín dụng ngày 1/12/2023 với tổng hạn mức cho vay là 65 triệu USD. Khoản vay có thời gian đáo hạn vào ngày 1/9/2024, không có đảm bảo và chịu lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm hàng ngày cộng với 120 điểm cơ bản mỗi năm.

Sau khi ghi nhận khoản lỗ hơn 921 tỷ đồng cho năm 2023, tổng lỗ lũy kế của Sun Life đã tăng từ hơn 4.574 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm lên gần 5.500 tỷ đồng, chiếm 26% tổng nguồn vốn của công ty.

Dù kết quả kinh doanh vẫn ảm đạm, nhưng dòng tiền của Sun Life có phần cải thiện khi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển từ âm 412,5 tỷ đồng từ năm 2022 sang 960 tỷ đồng năm 2023.

Hải Đường

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục