11 ông lớn lỗ hơn 11 nghìn tỷ đồng là đơn vị nào?

Năm 2020, trong 73 doanh nghiệp nhà nước là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ - công ty con có 11 Tập đoàn, Tổng công ty còn lỗ lũy kế 11 nghìn tỷ đồng và 7 Công ty mẹ còn lỗ lũy kế 6 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2020 của Chính phủ báo cáo Quốc Hội nêu rõ tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ - công ty con (73 doanh nghiệp).

Lỗ phát sinh theo báo cáo hợp nhất của 5 TĐ, TCT là 3.262 tỷ đồng bao gồm: TĐ Hóa chất Việt Nam lỗ phát sinh 1.656 tỷ đồng; TCT Đường sắt Việt Nam lỗ phát sinh 1.182 tỷ đồng; TCT Cà phê Việt Nam lỗ phát sinh là 77 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV 622 – BQP lỗ phát sinh 29 tỷ đồng; TCT Du lịch Sài Gòn lỗ phát sinh 318 tỷ đồng.

Lỗ phát sinh theo báo cáo của 4 Công ty mẹ là 3.285 tỷ đồng gồm Công ty mẹ - TĐ Hóa chất doanh nghiệp lỗ phát sinh là 1.119 tỷ đồng do trong năm 2020 đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư 15,5 tỷ đồng đối với phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ và trích lập dự phòng phải thu khó đòi 1.741,6 tỷ đồng đối với khoản Tập đoàn trả nợ vốn vay đầu tư cho Dự án Đạm Ninh Bình, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình có nghĩa vụ nhận nợ và trả nợ cho Tập đoàn nhưng Công ty không thanh toán nợ cho Tập đoàn đúng hạn; Công ty mẹ - TCT Hàng hải Việt Nam lỗ phát sinh 824 tỷ đồng do phân bổ và trích lập các khoản chi phí theo quy định về cổ phần hóa; Công ty mẹ - TCT Đường sắt Việt Nam lỗ phát sinh 1.327 tỷ đồng; Công ty mẹ - Công ty TNHH MTV 622 - BQP lỗ phát sinh 15 tỷ đồng.

Hàng loạt ông lớn nhà nước kinh doanh thua lỗ.
Hàng loạt ông lớn nhà nước kinh doanh thua lỗ.

Về lỗ lũy kế, 11 Tập đoàn, Tổng Công ty (TĐ, TCT) còn lỗ lũy kế là 11.464,2 tỷ đồng là TĐ Hóa chất Việt Nam (5.392,8 tỷ đồng); TCT Hàng hải Việt Nam (3.170,9 tỷ đồng); TCT Đường sắt VN (1.257,3 tỷ đồng); TCT Cà phê Việt Nam (848,5 tỷ đồng); TCT 15 (655 tỷ đồng); TCT Du lịch Hà Nội (46,9 tỷ đồng); TCT Thái Sơn (26,7 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV 622 – BQP (23,3 tỷ đồng); TCT Nông nghiệp Sài Gòn (21 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Đầu tư và PTNN Hà Nội (17,2 tỷ đồng); TCT XD Lũng Lô (4,6 tỷ đồng).

7 Công ty mẹ còn lỗ lũy kế là 6.064,5 tỷ là TĐ Hóa chất Việt Nam (2.953,4 tỷ đồng); TCT Đường sắt Việt Nam (1.257,3 tỷ đồng); TCT Hàng hải Việt Nam (1.117,3 tỷ đồng); TCT Cà phê Việt Nam (460 tỷ đồng); TCT 15 (225,4 tỷ đồng); TCT Nông nghiệp Sài Gòn (23,7 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV 622 - BQP (15,2 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Đầu tư và PTNN Hà Nội (12,2 tỷ đồng).

Theo đánh giá của Chính phủ, năm 2020, phần lớn các TĐ, TCT chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid - 19 nên tổng doanh thu đều giảm hoặc chỉ tương đương so với thực hiện năm 2019.

Trong đó, có một số Công ty mẹ có tổng doanh thu giảm trên 20% so với năm 2019 như: TCT Quản lý bay Việt Nam giảm 56%; TCT Cà phê Việt Nam giảm 53%; TCT Du lịch Hà Nội giảm 46%; TCT Du lịch Sài Gòn giảm 45%; TCT Đường sắt Việt Nam giảm 33%; Công ty TNHH MTV 622 – BQP giảm 28%; TĐ Hóa chất Việt Nam giảm 25%; TCT 789 giảm 22%; TCT CN Xi măng Việt Nam giảm 21%; TCT Sông Thu giảm 21%; TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giảm 21%; TCT Thuốc lá Việt Nam giảm 21%; TCT Xăng dầu quân đội giảm 20%; TCT Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) giảm 20%.

Đáng chú ý, nợ phải thu khó đòi của 73 doanh nghiệp là 22.619 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2019, chiếm 6% tổng số nợ phải thu. Một số TĐ-TCT có số nợ khó thu, khó đòi lớn: TĐ Dầu khí Việt Nam (11.248 tỷ đồng); TĐ CN Viễn thông quân đội (1.744 tỷ đồng); TCT Viễn thông Mobifone (695 tỷ đồng); TĐ Bưu chính viễn thông Việt Nam (604 tỷ đồng); TCT Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (603 tỷ đồng); TĐ Hóa chất Việt Nam (498 tỷ đồng); TCT Cà phê Việt Nam (428 tỷ đồng); TĐ Điện lực Việt Nam (367 tỷ đồng); TĐ CN Than – KS Việt Nam (331 tỷ đồng); TCT CN Xi măng Việt Nam (244 tỷ đồng)…

Báo cáo của Công ty mẹ nợ phải thu khó đòi là 21.911 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2019, chiếm 7% tổng số nợ phải thu.

Một số Công ty mẹ có tỷ lệ Nợ phải thu/Tổng tài sản ở mức cao (trên 50%) như: TCT Xây dựng Lũng Lô (nợ phải thu 1.365 tỷ đồng, chiếm 66% tổng tài sản); TCT Thái Sơn (nợ phải thu 2.250 tỷ đồng, chiếm 63% tổng tài sản); TĐ Hóa chất Việt Nam (nợ phải thu là 9.989 tỷ đồng, chiếm 57% tổng tài sản); TCT Xây dựng Trường Sơn (nợ phải thu 2.512 tỷ đồng, bằng 56% tổng tài sản); TCT Thành An (nợ phải thu 1.018 tỷ đồng, chiếm 52% tổng tài sản); Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản Xuất thuộc BQP (nợ phải thu 592 tỷ đồng, bằng 52% tổng tài sản).

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục