Vinafood 2 có được thoái vốn tại dự án đất vàng 42 Chu Mạnh Trinh?

Vinafood 2 khẳng định việc hợp tác triển khai và thoái vốn tại dự án của Vinafood 2 tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh là đúng quy định.

Nguồn gốc khu đất

Trước đó, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) xin được chuyển mục đích sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM) từ đất sản xuất kinh doanh sang xây dựng cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng đển bán và cho thuê theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 về xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết  định số 111/2002/QĐ-TTg ngày 21/8/2002 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP HCM.

Ngày 19/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 845/QĐ-BTC “Phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất của Vinafood 2 tại TP HCM theo quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ ”, quyết định ghi rõ : Chấp thuận cho Vinafood 2 được chuyển mục đích các cơ sở nhà đất tại 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh từ mục đích sản xuất kinh doanh sang xây dựng cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng đển bán và cho thuê; việc thu tiền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng các cơ sở nhà đất nêu tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện như hình thức bán chỉ định cho Vinafood 2. Giá trị quyền sử dụng đất do cơ quan có chức năng thẩm định giá xác định sát giá thị trường làm cơ sở cho Sở Tài chính TP HCM thẩm định trình UBND TPHCM quyết định.

Như vậy, khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34,36,42 Chu Mạnh Trinh đã được  phê duyệt sắp xếp lại xong theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ bằng Quyết định số 845/QĐ-BTC ngày 19/3/2004 của Bộ Tài chính.

Đến ngày 19/01/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001. Điều 12, Khoản 2 của Quyết định số 09 quy định: Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định của Quyết định này”.

Từ nội dung của Điều 12.2 của quyết định 09 thì khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34,36,42 Chu Mạnh Trinh được xác định là tài sản không phải  áp dụng hoặc điều chỉnh theo quyết định 09/2007/QĐ-TTg. Điều này cũng đã được Bộ Tài chính khẳng định tại văn bản số 13890/BTC-QLCS ngày 17/10/2013  của Bộ Tài chính gửi văn phòng Chính phủ.

Từ việc khẳng định  khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34,36,42 Chu Mạnh Trinh đã được phê duyệt phương án chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg nên Bộ Tài chính đã không cho Vinafood 2 được được sử dụng tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách để chi trả hổ trợ di dời các hộ gia đình đã bố trí trong khuôn viên cơ sở nhà, đất  mà Quyết định 09/2007/QĐ-TTg  đã quy định.

Về phê duyệt giá và đóng tiền vào ngân sách

Văn bản số 1699/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của UBND TP HCM đã chấp thuận duyệt giá tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất của bất động sản này là 643.175.949.790 (sáu trăm bốn mươi ba tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi chín ngàn, bảy trăm chín mươi) đồng.

 Ngày 13 tháng 11 năm 2008, Vinafood 2 đã chuyển số tiền  633.553.909.600 đồng là tiền sử dụng khu đất theo giá thị trường nêu trên vào Kho bạc nhà nước TP.HCM và nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hửu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 971073.

Ngày 22/10/2015 Hội đồng thành viên Vinafood 2 đã ban hành Nghị quyết 05/NQ-HĐTV về thực hiện Dự án chuyển chủ đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất của khu đất tại 34,36,42 Chu Mạnh Trinh, và 33 Nguyễn Du. Nghị quyết quy định giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất theo giá thị trường của khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh là 730 tỷ đồng. Trong khi đó, giá thị trường của mặt bằng khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh được xác định theo Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của UBND TP HCM và văn bản số 4165/STC-BVG ngày 25/4/2008 của Sở Tài chính TP HCM  là 633.553.909.600 đồng. Trong khi đó, thời điểm Nghị quyết 05 của Vinafood 2 được ban hành là năm 2015, thì hiệu lực của khu đất chỉ còn 43 năm. Do vậy, không có căn cứ để cho rằng việc chuyển nhượng, hợp tác nói trên gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Lý do tìm kiếm đối tác hợp tác để thoái vốn.

Năm 2011, Chính phủ đã có Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 27/9/2011 yêu cầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung vốn đầu tư vào các ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính, không đầu tư ngoài ngành, nhất là các lĩnh vực tài chính, bất động sản, chứng khoán. Đối với các tập đoàn, tổng công ty trước đây đã đầu tư vào các lĩnh vực này phải sớm có kế hoạch thoái vốn, tiến tới chấm dứt kinh doanh.

Như vậy, dù khu đất số 33 Nguyễn Du, 34,36,42 Chu Mạnh Trinh đã được sắp xếp xử lý xong từ năm 2004, tuy nhiên sau khi đã được phê duyệt phương án sắp xếp  thì Vinafood 2 không thể triển khai dự án được bởi các nguyên nhân từ năm 2008 đến 2010 tình hình bất động sản bị khủng hoảng, giá giảm sâu nên nếu triển khai sẽ bị thua lỗ lớn và quy định của Chính phủ doanh nghiệp Nhà nước không được đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực bất động sản và phải  sớm có kế hoạch thoái vốn.

Năm 2013, Vinafood 2 lỗ hơn 200 tỷ đồng và 8 tháng đầu năm 2014 lỗ thêm 376,717 tỷ đồng với số nợ khó đòi là 432,930 tỷ đồng, làm cho tình hình tài chính rất khó khăn vì mất cân đối hơn 1.000 tỷ đồng.

Khu đất số 33 Nguyễn Du, 34,36,42 Chu Mạnh Trinh
Khu đất số 33 Nguyễn Du, 34,36,42 Chu Mạnh Trinh

Do tình hình tài chính khó khăn, bị thiếu vốn kinh doanh trầm trọng nên từ tháng 7/2014, Vinafood 2 dự kiến bán tài sản để thu hồi vốn trong đó có khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, vì tài sản này có giá trị cao nhất (hơn 633 tỷ đồng).

Ngày 19/01/2015, Vinafood 2 văn bản số 164/TCT-KT-XDCB gửi Bộ Tài chính và UBND TP HCM xin được thay đổi từ Phương án đã được phê duyệt là “Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang xây dựng khách sạn cao cấp , cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại cho thuê ”  sang “ Phương án bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ” để thu hồi vốn và đã được Thường trực Ban chỉ đạo 09 Bộ Tài chính và Thường trực Ban chỉ đạo 09 thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận tại cuộc họp ngày 21/01/2015.

Nhưng do tại khu đất nêu trên Vinafood 2 chỉ sử dụng hơn ½ diện tích khu đất để làm văn phòng làm việc, phần diện tích còn lại là nhà ở tập thể (hiện có 34 hộ gia đình)  nên theo Luật Đất đai năm 2013  thì để thực hiện được bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cần phải di dời 34 hộ gia đình ra khỏi khuôn viên. Do vậy, vì không có “đất sạch” nên không thể thực hiện được phương án bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong tình trạng cần thoái vốn mà không đưa tài sản là khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh ra bán đấu giá được (vì đất chưa giải phóng mặt bằng) lại không được đầu tư thêm vào khu đất theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 94 và Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 nên việc thu hồi vốn từ khu đất này là hết sức khó khăn.

Từ đó Vinafood 2 trình Bộ NN&PTNT phương án hợp tác để thoái vốn sao cho đáp ứng các quy định hiện hành như quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 29 của Nghị định 71/2013/NĐ-CP: “ Doanh nghiệp không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực bất động sản), không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Vì sao chọn phương án góp vốn lập Công ty TNHH 2 Thành viên?

Trên cơ sở công văn 291/TCT-KTXDCB  của Vinafood 2 và sự thống nhất các tiêu chí hợp tác của Công ty Việt Hân tại văn bản số 14/2015/CV-VHG ngày 04/02/2015, Tổng giám đốc Tổng công ty Vinafood 2 đã có văn bản số 306/TCT-KTXDCB ngày 04/02/2015 trình Hội đồng thành viên chủ trương liên kết với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH hai thành viên để thực hiện Dự án, chuyển chủ đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất của khu đất số 34,36, 42 Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du  để Vinafood 2 thoái vốn khỏi khu đất số 42 Chu Mạnh Trinh theo đúng quy định của pháp luật.

Để thực hiện, Vinafood 2 đã mời gọi nhiều nhà đầu tư tham gia, trong đó có Công ty  Cổ phần địa ốc AA, Techcombank, Công ty Việt Hân. Tuy nhiên, Công ty  Cổ phần địa ốc AA và Techcombank sau đó xin rút vì không đáp ứng các tiêu chí do Vinafood 2 đưa ra mà chỉ có Công ty Việt Hân chấp nhận các tiêu chí này. 

Sau đó Hội đồng thành viên Vinafood đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 05/02/2015 về chủ trương liên kết với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH hai thành viên để thực hiện Dự án, chuyển chủ đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất của khu đất số 34,36, 42 Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du để trình Bộ NN&PTNT xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện. Trong Công ty TNHH 2 thành viên mới này, Vinafood 2 chiếm 20% vốn góp và Công ty Việt Hân chiếm 80% vốn góp. Theo thoả thuận, Vinafood 2 sẽ thoái 20% vốn góp của Tổng công ty trong Công ty TNHH hai thành viên ngay sau khi có được phê duyệt của cấp có thẩm quyền cho phép Tổng công ty chuyển chủ đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH hai thành viên nêu trên. Công ty Việt Hân cam kết mua lại 20% vốn góp của Vinafood 2 với giá mua không thấp hơn giá vốn ban đầu khi góp vốn .

Quá trình thoái vốn

Ngày 11/02/2015, tại, Văn bản số 29/TCT-HĐTV gửi Bộ NN&PTNT, Vinafood 2 nêu: “Vinafood 2 đã lựa chọn, liên kết theo đúng quy định với Công ty Việt Hân, lập phương án thành lập Công ty TNHH hai thành viên để tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại cho thuê, chuyển chủ đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất khu đất tại số 34,36,42 Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du, với vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên là 800 tỷ đồng, trong đó Vinafood 2 góp 20% (bằng toàn bộ giá trị tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng đất của khu đất tại số 34,36,42 Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du) và Công ty Việt Hân là 80% (bằng tiền đồng Việt Nam).

Trên cơ cơ đề xuất của Vinafood 2 tại Văn bản số 29, ngày 10/3/2015, Bộ NN&PTNT đã có Văn bản số 2039/BNN-QLDN gửi Thủ tướng Chính phủ với nội dung:  “Bộ NN&PTNT nhận thấy việc Vinafood 2 tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp lại nhà đất đã được phê duyệt theo Quyết định số 09/2007/TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và dùng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh để góp vốn với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH hai thành viên để chuyển chủ đầu tư, chuyển quyền sử dụng đất, tiếp tục thực hiện Dự án Đầu tư, xây dựng và kinh doanh khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại cho thuê tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phù hợp với các quy định hiện hành”.

Trả lời đề nghị của Bộ NN&PTNT tại Văn bản 2039 ngày 09/6/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4235/VPCP-KTN cho biết “xét đề nghị của Bộ NN&PTNT (Công văn số 2039/BNN-QLDN ngày 10 tháng 3 năm 2015), ý kiến Bộ Tài chính (Công văn số 4121/BTC-QLCS ngày 31 tháng 3 năm 2015), Văn bản số 2554/UBND-TM ngày 14/5/2015 của UBND TP HCM… về việc thực hiện phương án sắp xếp lại nhà, đất theo Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính, UBND TP HCM, giải trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 4235, Bộ NN&PTNT đã yêu cầu Vinafood 2 báo cáo những nội dung theo ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 4121/BTC-QLCS ngày 31/3/2015) và UBND TP HCM  (Công văn số 2554/UBND-TM ngày 14/5/2015).

Theo giải trình của Vinafood 2 gửi Bộ NN&PTNT, để triển khai dự án, Vinafood 2 cho biết đã đề ra các tiêu chí hợp tác như đối tác phải đủ mạnh về tài chính và kinh nghiệm đầu tư bất động sản; giá chuyển nhượng mặt bằng số 34-36, 42 đường Chu Mạnh Trinh và số 33 đường Nguyễn Du sẽ được hai bên thỏa thuận theo đúng các quy định của luật pháp; đối tác phải chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện và chịu tất cả chi phí đền bù giải tỏa để giải phóng mặt bằng khu đất; hai bên sẽ cùng nhau thành lập công ty TNHH 2 thành viên với tổng vốn góp dự kiến: 800 tỷ đồng, trong đó Vinafood 2 giữ 20% (bằng một phần giá trị tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất) và đối tác hợp tác góp vốn 80% (bằng tiền mặt);

Sau khi việc góp vốn hoàn thành, trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm  được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển chủ đầu tư theo như cam kết Tổng công ty sẽ  rút hết phần vốn của mình đã đầu tư vào mặt bằng với thỏa thuận là phía đối tác cam kết mua lại phần vốn còn lại của Tổng công ty tại Công ty TNHH 2 thành viên không thấp hơn giá trị lúc góp vốn ban đầu;

Theo đó, Vinafood 2 đề nghị Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ cho phép được hợp tác với đối tác đã được lựa chọn theo hình thức chỉ định là Công ty Việt Hân để thành lập Công ty TNHH 2 thành viên, cho phép Vinafood 2 thoái hết vốn mà không bị thua lỗ, phản ảnh đầy đủ giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thời gian thoái hết vốn dự kiến là 6 tháng tính từ ngày hoàn tất việc góp vốn của Công ty TNHH 2 Thành viên.

Tại văn bản số 5598/BNN-QLDN ngày 14/7/2015 gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ NN&PTNT đề xuất cho phép Vinafood 2 được hợp tác với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH hai thành viên để tiếp tục thực hiện dự án tại khu đất số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, trong đó Vinafood 2 góp 20% vốn bằng tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất của dự án, Công ty Việt Hân góp 80% vốn bằng tiền. Sau khi hoàn tất các thủ tục hợp tác với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH hai thành viên để tiếp tục triển khai dự án, Vinafood 2 phải thực hiện  thoái vốn theo quy định của pháp luật trong thời gian 06 tháng. Đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên môn phối hợp thực hiện việc giải phóng mặt bằng của dự án tại khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, được trọn vẹn tạo điều kiện thuận lợi cho Vinafood 2 hoái vốn theo đúng quy định.

Ngày 15/9/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn bản 1647/TTg-KTN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, với nội dung: xét đề nghị của Bộ NN&PTNT (Công văn số 2039/BNQLDN ngày 10/3/2015, Công văn số 5598/BNN-QLDN ngày 14/7/2015), ý kiến Bộ Tài chính (Công văn số 4121/BTC-QLCS ngày 31/3/20150 và UBND TP HCM  (Công văn số 2554/UBND-TM ngày 14/5/2015) và  ý kiến các Phó Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 09 tháng 9 năm 2015 về việc thực hiện phương án sắp xếp lại nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, Thủ tướng Chính phủ “đồng ý về nguyên tắc thực hiện phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ đối với cơ sở nhà,  đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh như đề nghị của Bộ NN&PTNT, ý kiến Bộ Tài chính và UBND TP.HCM.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo Vinafodd 2 trong việc lựa chọn đối tác hợp tác bảo đảm đủ năng lực thực hiện Dự án tại khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh và thực hiện thoái vốn tại Dự án nêu trên trong năm 2015,bảo đảm quản lý chặt chẽ, không để thất thoát tài sản nhà nước. UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp trong việc giải phóng mặt bằng của dự án tại khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh và triển khai thực hiện Dự án nêu trên theo quy định pháp luật ”.

Như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho Vinafood 2 được hợp tác với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH hai thành viên để chuyển chủ đầu tư, chuyển quyền sử dụng đất, tiếp tục thực hiện Dự án Đầu tư tại khu đất số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh; Công ty TNHH hai thành viên có vốn góp theo tỷ lệ là Vinafood 2 góp 20% vốn bằng tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất của dự án,  Công ty Việt Hân góp 80% vốn bằng tiền ;

Sau khi hoàn tất các thủ tục hợp tác với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH hai thành viên để tiếp tục triển khai dự án, Vinafood 2  phải thực hiện việc thoái vốn theo quy định của pháp luật trong năm 2015 (tức chỉ có thời gian 3,5 tháng) ;

Trích dẫn trên cho thấy ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là đã cho Tổng công ty thực hiện thoái vốn theo các đề nghị của Bộ NN&PTNT tại hai văn bản 2039/BNN-QLDN và 5598/BNN-QLDN và Thủ tướng đã điều chỉnh rút ngắn thời hạn thoái vốn của Vinafood 2 do Bộ NN&PTNT đề nghị là 6 tháng (tính từ ngày hoàn tất các thủ tục hợp tác với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH hai thành viên)  xuống còn có 3,5 tháng tính từ ngày ra thông báo 1647/TTg-KTN .

Ngoài ra, văn bản 10022/BNN-QLDN ngày 11/12/2015 của Bộ NN&PTNT là văn bản chỉ đạo và hướng dẫn Vinafood 2 lập Phương án thoái vốn và sau khi nhận được Phương án thoái vốn số  4089/VP-TCT ngày 11/12/15 cùng văn bản số 239/TCT-HĐTV ngày 02/12/15 do Vinafood 2 báo cáo Bộ Bộ NN&PTNT  đã có văn bản 10204/BNN-QLDN ngày 17/12/2015 trả lời và chỉ đạo cho Tổng công ty thực hiện thoái phần vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Do vậy, việc thoái vốn của Vinafood 2 là đã có sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo cấp trên (Bộ NN&PTNT, Thủ tướng Chính phủ).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo Vinafodd 2 trong việc lựa chọn đối tác hợp tác bảo đảm đủ năng lực thực hiện Dự án tại khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, Vinafood 2 đã lựa chọn Công ty Việt Hân là đơn vị đảm bảo đủ năng lực thực hiện dự án, cụ thể:

Trước khi tham gia hợp tác theo kêu gọi hợp tác của Vinafood 2, Công ty Việt Hân đã gửi hồ sơ liên quan gồm: báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm liên tiếp (2014, 2015), xác nhận số dư Ngân hàng MSB (với số tiền gửi: 800 tỷ), hồ sơ năng lực Công ty bao gồm hồ sơ pháp lý và hồ sơ năng lực dự án đầu tư, thi công.

Thời điểm năm 2015, trước khi được mời tham gia hợp tác, Công ty Việt Hân đã mời Ban Lãnh đạo Vinafood 2 tham quan thực tế công trình tại Dự án GoldMark City  mà Công ty Việt Hân đang triển khai xây dựng tại 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội với quy mô 12,3ha. Khi đó, Dự án đã hoàn tất xây dựng phần thô và  cất nóc 40 tầng và Chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện nội thất dự án. Vì vậy, với kinh nghiệm nêu trên Công ty Việt Hân hoàn toàn đáp ứng được năng lực kinh nghiệm thi công xây dựng đối với khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh với diện tích đất: 6.274,5 m2 và tầng cao tối đa là 24 tầng.

Mặt khác, theo khoản 2 điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ – CP, điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, dự án trên khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh với diện tích đất: 6.274,5 m2 có tổng mức đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng. Trong khi, Vốn điều lệ Công ty TNHH Hai thành viên đăng ký: 800 tỷ. Số vốn này đủ để đảm bảo việc thanh toán tiền đất cho Vinafood và đảm bảo đủ năng lực tài chính theo quy định. Công ty Việt Hân đã góp đủ 640 tỷ (tương đương 80% vốn điều lệ), đã đảm bảo đủ điều kiện về năng lực thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ. Ngoài ra, Ngân hàng MSB đã có văn bản tài trợ vốn cho dự án.

Như vậy, các điều kiện theo chỉ đạo của Thủ tướng về năng lực Chủ đầu tư để hợp tác thì Công ty Việt Hân đều đã đáp ứng được các điều kiện và tiêu chí như đã nêu trên.

PV

GD&TĐ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục