Hà Đô: Năm 2023, doanh thu thấp nhất 6 năm, lãi sau thuế thấp nhất 5 năm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) đã kết thúc năm 2023 với doanh thu 2.881 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 905 tỷ đồng, đều là mức thấp nhất trong vòng 5 – 6 năm trở lại đây.

Hà Đô: Năm 2023, doanh thu thấp nhất 6 năm, lãi sau thuế thấp nhất 5 năm
Hà Đô: Năm 2023, doanh thu thấp nhất 6 năm, lãi sau thuế thấp nhất 5 năm

Quý IV/2023, doanh thu thuần hợp nhất của HDG đạt 861 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 586 tỷ đồng, giảm 4%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 68%.

Trong quý, HDG có thêm 13 tỷ đồng doanh thu tài chính (tăng 3%) và 10 tỷ đồng lợi nhuận khác. Đồng thời, công ty cũng giảm được 19% chi phí tài chính (đạt 155 tỷ đồng) và 6% chi phí quản lý (đạt 49 tỷ đồng).

Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 403 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 372 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, cao nhất 6 quý qua.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của HDG đạt 2.881 tỷ đồng, giảm 19% so với năm trước và thấp nhất 6 năm qua.

Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự suy giảm của các mảng chủ lực: mảng bất động sản giảm 75%, đạt 281 tỷ đồng; mảng thủy điện, phong điện, quang điện giảm 8%, đạt 1.938 tỷ đồng. Trong khi đó, các mảng khác có sự tăng trưởng: mảng xây lắp tăng 158 lần, đạt 239 tỷ đồng; mảng cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư khác tăng 7%, đạt 314 tỷ đồng; mảng dịch vụ khách sạn tăng 78%, đạt 107 tỷ đồng.

Với doanh thu đi lùi, lợi nhuận gộp cũng giảm 22%, đạt 1.715 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 59,5%.

Trong năm, HDG hứng chịu sự gia tăng của các loại chi phí, như: chi phí tài chính 572 tỷ đồng, tăng 10%; chi phí quản lý 171 tỷ đồng, tăng 7%.

Bởi vậy, công ty chỉ có thể kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 1.007 tỷ đồng, giảm 37% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế là 905 tỷ đồng, giảm 33% so với năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận năm thấp nhất trong 5 năm qua.

Năm 2023, HDG đặt mục tiêu doanh thu 3.225 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 971 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 89% mục tiêu doanh thu và 93% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HDG đạt 14.607 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tài sản cố định, đạt 9.089 tỷ đồng, giảm 4%, tương đương 62% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn trong năm đã tăng 13% lên 1.940 tỷ đồng, chiếm 13% tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 14% lên 113 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng 8% lên 845 tỷ đồng, chiếm 6% tài sản. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 24%, còn 1.049 tỷ đồng, chiếm 7% tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết năm 2023 đạt 7.292 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 5.426 tỷ đồng, giảm 11%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 7.314 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,99 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của HDG dương 461 tỷ đồng (năm trước dương 1.941 tỷ đồng). Trong năm, công ty tiếp tục mở rộng đầu tư (dòng tiền đầu tư âm 231 tỷ đồng) trong khi đó lại giảm quy mô của dòng tiền đi vay chỉ còn 521 tỷ đồng, tức giảm 54% so với năm trước.

Hệ quả là lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 438 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 245 tỷ đồng, giảm 64% so với đầu năm.

Ái Châu Tử

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục