Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải hoàn thành vào 2025

Chính phủ thống nhất triển khai toàn bộ 12 dự án thành phần Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, cơ bản hoàn thành vào năm 2025.

Theo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11 năm 2021 Chính phủ cơ bản thống nhất với dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Nghị quyết nêu rõ, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương đầu tư Dự án và kết luận đây là dự án đặc biệt quan trọng của đất nước, cần phải tập trung nguồn lực đầu tư để sớm hoàn thành; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật (Kết luận số 18-KL/TW ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị).

Trên cơ sở sự cần thiết, tính cấp bách, hiệu quả của Dự án, Chính phủ thống nhất triển khai toàn bộ 12 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công, cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2025.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải hoàn thành cơ bản vào năm 2025.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải hoàn thành cơ bản vào năm 2025.

Về nguồn vốn: ngoài phần vốn đã bố trí từ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội, phần còn thiếu sẽ được bổ sung từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án và các thủ tục đầu tư theo đúng quy định; trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội trước ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 triển khai đầu tư khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, trong đó 4 dự án thành phần triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP) là đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

8 dự án thành phần còn lại đầu tư công gồm đoạn Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục