Doanh thu doanh nghiệp có vốn nhà nước giảm 12%, đạt gần 2 triệu tỷ đồng

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp có vốn nhà nước nhà nước trong năm 2020 đạt 1.986.873 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2019, trong đó có hơn 100 doanh nghiệp có lỗ phát sinh.

Chính phủ vừa có Báo cáo Quốc hội về về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2020.

Theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, tính đến ngày 31/12/2020, cả nước có 807 doanh nghiệp (DN) có vốn góp của nhà nước bao gồm 459 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm: 6 tập đoàn kinh tế; 52 tổng công ty nhà nước; 15 Công ty TNHH MTV hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con và 386 Công ty TNHH MTV độc lập.

187 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ bao gồm: 3 tập đoàn kinh tế; 15 tổng công ty; 2 Công ty cổ phần hoạt động hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con và 167 công ty độc lập (162 công ty cổ phần và 5 công ty hoạt động với mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên).

161 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống bao gồm: 3 Tổng công ty cổ phần, 1 Công ty mẹ - con cổ phần và 157 công ty độc lập (139 công ty cổ phần và 18 công ty TNHH hai thành viên trở lên).

Doanh thu doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2020 giảm 12% so với năm 2019. (Ảnh minh họa)
Doanh thu doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2020 giảm 12% so với năm 2019. (Ảnh minh họa)

Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 của 807 doanh nghiệp gồm 646 doanh nghiệp nhà nước và 161 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước trong báo cáo nêu rõ, tổng tài sản là 3.674.627 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019.

Tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm 35% tổng tài sản. Trong đó khối các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con (TĐ, TCT, Công ty mẹ - con) có tổng tài sản là 3.304.900 tỷ đồng, chiếm 90% tổng tài sản của các DN.

Vốn chủ sở hữu là 1.717.379 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019. Trong đó, khối các TĐ, TCT, Công ty mẹ - con là 1.509.754 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019, chiếm 88% tổng vốn chủ sở hữu của các DN.

Tổng vốn nhà nước đang đầu tư tại 807 DN là 1.597.399 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019. Trong đó: doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 1.445.877 tỷ đồng và các doanh nghiệp còn lại là 151.522 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính phủ, tổng doanh thu đạt 1.986.873 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2019. Trong đó, khối các TĐ, TCT, Công ty mẹ - con là 1.754.614 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2019, chiếm 88% tổng doanh thu của các DN.

Lãi phát sinh trước thuế đạt 162.904 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2019. Trong đó, khối các TĐ, TCT, Công ty mẹ - con là 140.522 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2019, chiếm 86% tổng lãi phát sinh trước thuế của các DN.

Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân chung của các doanh nghiệp năm 2020 là 9% (năm 2019 là 12%); Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình quân chung của các doanh nghiệp năm 2020 là 4% (năm 2019 là 6%).

Đáng chú ý, 119/807 DN (chiếm 15% tổng số DN) có lỗ phát sinh với tổng số lỗ phát sinh là 15.740 tỷ đồng. 169/807 DN (chiếm 21% tổng số DN) còn lỗ lũy kế với tổng số lỗ lũy kế là 33.750 tỷ đồng.

Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 307.869 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2019, chủ yếu thu từ hoạt động kinh doanh nội địa (chiếm 76% tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước). Trong đó, khối các TĐ, TCT, Công ty mẹ - con là 262.332 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2019, chiếm 85% tổng số phát sinh phải nộp của các DN.

Tổng nợ phải trả là 1.814.186 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2019. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 54% tổng số nợ phải trả của các DN.

Tổng giá trị các khoản phải thu là 473.929 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2019. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 31.373 tỷ đồng, chiếm 7% tổng số các khoản phải thu và các DN đã trích lập dự phòng được 27.939 tỷ đồng để dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục